Skip to content

O nás

ZDRUŽENIE ZA ZDRAVÚ A SPRAVODLIVÚ SPOLOČNOSŤ

Založenie občianskeho združenia

Dňa 8.septembra 2021 sme sa ako skupina slovenských právnikov – advokátov, ktorých spojil spoločný cieľ – dodržiavanie zásad právneho štátu a ochrana základných ľudských práv a slobôd na Slovensku počas cielene vyvolávaného nátlaku na spoločnosť v čase tzv. pandémie súvisiacej so šírením vírusu Covid-19, rozhodli založiť pre efektívnejšie naplnenie tohto cieľa občianske združenie „Za zdravú a spravodlivú spoločnosť“.

Občianske združenie je právnická osoba založená v Slovenskej republike na základe zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. V zmysle stanov občianskeho združenia je jeho cieľom ochrana ľudských práv a základných slobôd. Združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia cieľa združenia.

Doterajšie aktivity členov občianskeho združenia

  • Od vyhlásenia „pandémie COVID-19“ na jar 2020, sme po vyhlásení núdzového stavu (ktorý bol bezprecedentne a bez opodstatnenia predlžovaný), popri publikovaní našich odborných názorov, verejných výziev a otvorených listov, individuálne formou viacerých správnych, civilných a trestnoprávnych podaní podrobili slovenský súdny systém (o.i. v súlade so závermi Benátskej komisie) – vrátane podaní na Ústavný súd SR – skúške dostupnosti efektívnej súdnej ochrany jednotlivca a možnosti účinnej nápravy v súvislosti s porušovaním základných ľudských práv a slobôd rozhodnutiami a postupom výkonnej moci. Po negatívnom výsledku v rámci vnútroštátnych inštitúcií sme sa s rovnakým cieľom dosiahnutia efektívnej ochrany a  účinnej nápravy následne obrátili na inštitúcie vytvorené po hrôzach druhej svetovej vojny pre tento účel na medzinárodnej úrovni.
  • Dňa 12.apríla 2021 sme podali sťažnosť na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov s množstvom zásadných dôkazov preukazujúcich naše tvrdenia ohľadom masového testovania na COVID-19. Následne sme 12.mája 2021 podali doplnenie sťažnosti ohľadom uvedenia, distribúcie a použitia experimentálnych verzií „COVID-19 vakcín“. Zároveň sme aktívne vytvárali spojenia s právnikmi a vedcami z celého sveta, ktorí upozorňujú na hrubé porušovanie základných ľudských práv a slobôd ako aj základných zásad právneho štátu vo svojich krajinách. Následne sme s právnikmi zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Českej republiky 12. augusta 2021 podali na ICC spoločnú sťažnosť vo veci páchania genocídy na ľudstve prostredníctvom použitia biologických zbraní – laboratórne vytvoreným vírusom (a jeho mutáciami) a experimentálnymi tzv. COVID-19 vakcínami. Naše spoločné  medzinárodné podanie z 20. septembra 2021 svojim otvoreným listom podporili aj obete holokaustu, ktoré prežili genocídu nacistických koncentračných táborov, kde sa realizovali rôzne lekárske experimenty na väznených osobách.
  • V rámci konania na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu sme individuálne podali viaceré sťažnosti v prípadoch slovenských občanov alebo právnických osôb. Mnohé z nich už boli ESĽP zaregistrované. Zároveň sme sa od októbra 2021 kvôli závažnosti aktívne zapojili do prípadu francúzskych hasičov, ktorí odmietajú povinnú vakcináciu (stále v štádiu experimentu) proti ochoreniu COVID-19, keďže pôjde o dôležitý precedens. Vzhľadom na to, že sa plne stotožňujeme s ich tvrdením, že nariadením povinného očkovania vakcínou v testovacej fáze došlo k porušeniu ich práv zaručených Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, poskytujeme im nielen odbornú pomoc, ale prostredníctvom občianskeho združenia sme požiadali o možnosť intervenovať v uvedenom konaní ako tretia strana, pričom chceme okrem ľudskoprávnych argumentov poukázať na významné vedecké štúdie a vyjadrenia odborníkov z lekárskej a vedeckej obce, o ktoré opierame svoje právne závery.
  • V súčasnosti sme v súvislosti s informáciami o procese vývoja mRNA „vakcín“, spôsobu ich obstarávania a netransparentnosti postupu Európskej komisie (EK), najmä jej predsedníčky Ursuly von der Leyen, pripravili a podali dve petície na podporu riadneho dôsledného vyšetrenia všetkých okolností a vyvodenia súvisiacej zodpovednosti. Jedna bude v zmysle petičného práva občanov EÚ adresovaná na Radu EÚ, druhá na Európsky parlament.

Výzva o finančnú pomoc a podporu

Keďže naše úsilie je mimoriadne časovo náročné (kvôli odbornej aj organizačnej stránke), radi by sme vás vyzvali na finančnú pomoc a podporu nášho občianskeho združenia v akejkoľvek výške príspevkom na účty:

IBAN: SK06 8330 0000 0020 0210 2683 (EUR)

IBAN: SK06 8330 0000 0020 0210 2683 (EUR)

Rovnako nás môžete podporiť poukázaním podielu dane z príjmov – všetky aktualizované údaje o postupe a potrebných tlačivách nájdete na webstránke https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani

Združenie je registrované pod č.registrácie (NCRpo) 14834/2022, všetky ďaľšie potrebné údaje nájdete v časti Kontakty. Ak by ste predsa len mali akékoľvek otázky alebo potrebovali s niečím pomôcť, radi vám odpovieme na vaše dotazy, ktoré zasielajte prostredníctvom Kontaktného formulára vytvoreného v časti Kontakty.

Všetky príjmy združenie použije v súlade so svojimi deklarovanými cieľmi. Ďakujeme.

Zakladajúcimi členmi združenia sú

JUDr. Erik Schmidt LL.M. MA

JUDr. Erik Schmidt LL.M. MA

JUDr. Marica Pirošíková

JUDr. Marica Pirošíková

Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 54161428, zapísaná v Registri obč.združení pod ID 233926