Skip to content

O nás

ZDRUŽENIE ZA ZDRAVÚ A SPRAVODLIVÚ SPOLOČNOSŤ

Založenie občianskeho združenia

Dňa 8.septembra 2021 sme sa ako skupina slovenských právnikov – advokátov, ktorých spojil spoločný cieľ – dodržiavanie zásad právneho štátu a ochrana základných ľudských práv a slobôd na Slovensku počas cielene vyvolávaného nátlaku na spoločnosť v čase tzv. pandémie súvisiacej so šírením vírusu Covid-19, rozhodli založiť pre efektívnejšie naplnenie tohto cieľa občianske združenie „Za zdravú a spravodlivú spoločnosť“.

Občianske združenie je právnická osoba založená v Slovenskej republike na základe zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. V zmysle stanov občianskeho združenia je jeho cieľom ochrana ľudských práv a základných slobôd. Združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia cieľa združenia.

Doterajšie aktivity členov občianskeho združenia

  • Od vyhlásenia „pandémie COVID-19“ na jar 2020, sme po vyhlásení núdzového stavu (ktorý bol bezprecedentne a bez opodstatnenia predlžovaný), popri publikovaní našich odborných názorov, verejných výziev a otvorených listov, individuálne formou viacerých správnych, civilných a trestnoprávnych podaní podrobili slovenský súdny systém (o.i. v súlade so závermi Benátskej komisie) – vrátane podaní na Ústavný súd SR – skúške dostupnosti efektívnej súdnej ochrany jednotlivca a možnosti účinnej nápravy v súvislosti s porušovaním základných ľudských práv a slobôd rozhodnutiami a postupom výkonnej moci. Po negatívnom výsledku v rámci vnútroštátnych inštitúcií sme sa s rovnakým cieľom dosiahnutia efektívnej ochrany a  účinnej nápravy následne obrátili na inštitúcie vytvorené po hrôzach druhej svetovej vojny pre tento účel na medzinárodnej úrovni.
  • Dňa 12.apríla 2021 sme podali sťažnosť na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov s množstvom zásadných dôkazov preukazujúcich naše tvrdenia ohľadom masového testovania na COVID-19. Následne sme 12.mája 2021 podali doplnenie sťažnosti ohľadom uvedenia, distribúcie a použitia experimentálnych verzií „COVID-19 vakcín“. Zároveň sme aktívne vytvárali spojenia s právnikmi a vedcami z celého sveta, ktorí upozorňujú na hrubé porušovanie základných ľudských práv a slobôd ako aj základných zásad právneho štátu vo svojich krajinách. Následne sme s právnikmi zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Českej republiky 12. augusta 2021 podali na ICC spoločnú sťažnosť vo veci páchania genocídy na ľudstve prostredníctvom použitia biologických zbraní – laboratórne vytvoreným vírusom (a jeho mutáciami) a experimentálnymi tzv. COVID-19 vakcínami. Naše spoločné  medzinárodné podanie z 20. septembra 2021 svojim otvoreným listom podporili aj obete holokaustu, ktoré prežili genocídu nacistických koncentračných táborov, kde sa realizovali rôzne lekárske experimenty na väznených osobách.
  • V rámci konania na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu sme individuálne podali viaceré sťažnosti v prípadoch slovenských občanov alebo právnických osôb. Mnohé z nich už boli ESĽP zaregistrované. Zároveň sme sa od októbra 2021 kvôli závažnosti aktívne zapojili do prípadu francúzskych hasičov, ktorí odmietajú povinnú vakcináciu (stále v štádiu experimentu) proti ochoreniu COVID-19, keďže pôjde o dôležitý precedens. Vzhľadom na to, že sa plne stotožňujeme s ich tvrdením, že nariadením povinného očkovania vakcínou v testovacej fáze došlo k porušeniu ich práv zaručených Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, poskytujeme im nielen odbornú pomoc, ale prostredníctvom občianskeho združenia sme požiadali o možnosť intervenovať v uvedenom konaní ako tretia strana, pričom chceme okrem ľudskoprávnych argumentov poukázať na významné vedecké štúdie a vyjadrenia odborníkov z lekárskej a vedeckej obce, o ktoré opierame svoje právne závery.
  • V súčasnosti sme v súvislosti s informáciami o procese vývoja mRNA „vakcín“, spôsobu ich obstarávania a netransparentnosti postupu Európskej komisie (EK), najmä jej predsedníčky Ursuly von der Leyen, pripravili a podali dve petície na podporu riadneho dôsledného vyšetrenia všetkých okolností a vyvodenia súvisiacej zodpovednosti. Jedna bude v zmysle petičného práva občanov EÚ adresovaná na Radu EÚ, druhá na Európsky parlament.

Výzva o finančnú pomoc a podporu

Keďže naše úsilie je mimoriadne časovo náročné (kvôli odbornej aj organizačnej stránke), radi by sme vás vyzvali na finančnú pomoc a podporu nášho občianskeho združenia v akejkoľvek výške príspevkom na účty:

IBAN: SK06 8330 0000 0020 0210 2683 (EUR)

IBAN: SK06 8330 0000 0020 0210 2683 (EUR)

Rovnako nás môžete podporiť poukázaním podielu dane z príjmov – všetky aktualizované údaje o postupe a potrebných tlačivách nájdete na webstránke https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani

Združenie je registrované pod č.registrácie (NCRpo) 14834/2022, všetky ďaľšie potrebné údaje nájdete v časti Kontakty. Ak by ste predsa len mali akékoľvek otázky alebo potrebovali s niečím pomôcť, radi vám odpovieme na vaše dotazy, ktoré zasielajte prostredníctvom Kontaktného formulára vytvoreného v časti Kontakty.

Všetky príjmy združenie použije v súlade so svojimi deklarovanými cieľmi. Ďakujeme.

Zakladajúcimi členmi združenia sú

JUDr. Erik Schmidt LL.M. MA

JUDr. Erik Schmidt LL.M. MA

JUDr. Marica Pirošíková

JUDr. Marica Pirošíková

JUDr. Peter Weis

JUDr. Peter Weis

Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 54161428, zapísaná v Registri obč.združení pod ID 233926